Sıvış Yılı

osmanlıda güneş ve ay takvimlerinin aynı anda kullanılmasından ötürü çıkan karışıklıkları önlemek amacıyla, her 33 yılda bir yıl atlanması ile gerçekleşen hadise..

Osmanlı maliyesi asırlar ‘boyu, hem güneş hem de a y yılın ı
kombine eden karışık bir mâlî yıl kullanıyordu. Bunlardan güneş
yılı hazinenin gelir teşekkülüne ve ay yılı da harcamalarına, özellikle
ulûfe dağıtımına, uygun düşüyordu. Ancak bu ik i yı l 11 gü n
farketaıektedir. Osmanlı devrinin astronomları olan müneccim-başı-
lar kadar maliye teşkilâtı da bunu biliyor ve bu farlatan dolayı bi r
takım aksaklık olduğundan §üphe edildiğinde, devletin günlük geJîr-gideri
denk olduğu takdirde buı farkın önemi yok diyorlardı 3
‘.
Aslında bu bakımdan pek te haksız sayılmazlardı. Fakat böyle bi r
günlük gelir-gider ontalaması hesabı teşebbüsüne henüz raslıyamadım.
Bununla beraber mukataa satışları halinde iltizam bedeline,
<4efâvüt-i şemsiye » adı altında bir miktar zam yapılıyor, hazineye
giren altın para ile iri bir gümüş para olan guruş düşük bir kurdan
almıyor ve ödemelerde daha yüksek bir kur üzerinden veriliyordu1
*,
Bu kur farkı gelirine «tefâvüt-i basene ve guru§7> deniyordu. Her
i k i tefavüt, hazineye munzam bir’ gelir sağlıyordu. Amma bu gibi
yarım tedbirler (kesin sonuç vermekten uzaktır.
Önce hazinenin günlük gelii’-giderin’in denk olup olmadığı meç­
hul oidukdan başka, eşitliği halinde dahi gelirin teşekkül v e ulûfe
Ödemeleri için bunun tahsisi biriken zaman farkının yaratacağı
güçlükler çok nahoş sonuçlar vermeğe kafidir.

Advertisements
This entry was posted in tarih and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s